Darmowa dostawa powyżej 150zł
MENU
SZUKAJ
ULUBIONE
KOSZYK

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego https://opiniabiegly.pl

Data publikacji: 01.12.2021

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego https://opiniabiegly.pl który realizuje Dom Dobrego Słowa Katarzyna Tórz, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Tynieckiej 85 , NIP 852 229 96 11, REGON: 321 185 525.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@opiniabiegly.pl lub pod numerem telefonu: 603 313 071.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący:

 1. osoba fizyczna,

 2. osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 4. osoba prawna

 5. ułomna osoba prawna.

Operator Płatności serwis PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

Regulamin – niniejszy regulamin,

Towar przedmiot materialny wystawiony jako oferta w karcie produktu sklepu internetowego lub treść cyfrowa, którą Sprzedawca przedstawia i oferuje do sprzedaży jako plik elektroniczny

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://opiniabiegly.pl

Sprzedawca – Dom Dobrego Słowa Katarzyna Tórz, z siedzibą przy ul. Tynieckiej 85, w Szczecinie , NIP 852 229 96 11, REGON: 321 185 525.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i produktów elektronicznych, o treści cyfrowej, zawartej w plikach elektronicznych. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z treścią § 3 Regulaminu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

§3

Zakup towaru

 1. Do dokonania zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,

 • standardowy system operacyjny,

 • standardowa przeglądarka internetowa,

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Do zakupu towaru a także produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer

lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,

 • standardowy system operacyjny,

 • standardowa przeglądarka internetowa,

 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

5. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w polskich złotych.

6. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą:

 • umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.

 • umowy o dostarczenie produktów materialnych dostępnych w Sklepie.

2. Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub produktów materialnych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że niektóre produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu materialnego lub elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”,

 • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;

 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się:

umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych,

umowę o dostarczenie produktów materialnych.

4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Dostawa

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub kodu dostępu do produktu. Wysyłka nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 72 godzin od dokonania płatności.

 2. Dostawa kupionego produktu materialnego odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 3. Dostawa zakupionego towaru nastąpi w terminie zadeklarowanym przez firmę kurierską lub w terminie zadeklarowanym przez operatora wybranego przez Kupującego.

3. Jeżeli Kupujący powziął podejrzenie, że paczka z produktem materialnym była otwierana bądź widać uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu, należy spisać z kurierem protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.

4.Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 7

Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – najlepiej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie sklepu w zakładce „Zwrot”.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w zakładce „Reklamacja” znajdującego się na dole strony sklepu.

 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem Polityka prywatności

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  Między innymi, Kupujący ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Kupujących.

  3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

4. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Shopping Cart
Przewiń do góry
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.

Dodaj tu swój tekst nagłówka